• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ανακοίνωση για το Μητρώο Εκπαιδευτών

E-mail Εκτύπωση PDF

Η διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών των αιτήσεων του ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.ΙΕΚ ολοκλήρωσε.

Υποβολή αιτημάτων επανεξέτασης , αποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων , έως την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00 .

Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης δεν εξετάζεται.

Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνει στο πεδίο "Ένσταση" εντός της ατομικής καρτέλας μητρώου του κάθε μέλους,

στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

E-mail Εκτύπωση PDF
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΚ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4187/τ.Β’/10.09.2021 η αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), αναφορικά με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών για το 2021-22 και κοινοποιούνται τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.
Συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, άρθρα 10-17, περιγράφονται τα μέτρα που θα εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ.
Σύνοψη των μέτρων:
Υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους.
Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από COVID-19 το τελευταίο εξάμηνο. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο (rapid ή PCR test) με δικής τους δαπάνη, δύο (2) φορές ανά εβδομάδα, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα και διενεργείται από επαγγελματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής τους. Την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR) διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης (Δευτέρα 4/10) στην εκπαιδευτική δομή.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης της παραπάνω βεβαίωσης δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην εκπαιδευτική δομή.
Οι πρακτικά ασκούμενοι και οι καταρτιζόμενοι σε χώρους εργασίας, τηρούν τα μέτρα που εφαρμόζονται και ισχύουν για τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας. Ειδικότερα, για τις δομές υγείας τηρούν υποχρεωτικά τις οδηγίες και τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.
Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και τελετές, επιτρέπονται και πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν και εντός του πλαισίου που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις κάθε φορά.
Τηρούνται γενικά μέτρα προστασίας, όπως τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, πρόβλεψη για διαφορετικά διαλείμματα, συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής χεριών και συχνός αερισμός χώρων, σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση.
Για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ με την ΚΥΑ.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

E-mail Εκτύπωση PDF
Όσοι από τους υποψήφιους καταρτιζόμενους είστε εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
παρακαλούμε ΝΑ απευθυνθούμε ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ αρμόδια διότι ΘΑ πρέπει ΝΑ τους
δηλώσετε στοιχεία του προγράμματος αυτού εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
έναρξης των μαθημάτων.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ
Είμαι επιδοτούμενος/-η άνεργος/-η. Μπορώ να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα
εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση (σε ΚΕΚ ή ΙΕΚ); Και αν ναι, τι θα
γίνει με την επιδότησή μου;
Α. Μπορείτε να παρακολουθήσετε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής
κατάρτισης (ΚΕΚ ή ΙΕΚ) και παράλληλα να συνεχίσετε να λαμβάνετε την επιδότησή σας
ανεργίας σας, εφόσον πληροίτε σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) είστε
εγγεγραμμένος/-η στο Μητρώο Ανέργων για τουλάχιστον 4 μήνες αθροιστικά κατά
το τελευταίο 12μηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης β)
δηλώσετε κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης
αυτοπρόσωπη παρουσία τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα γ) έχουν παρέλθει 2 έτη
από τη λήξη παλαιότερου προγράμματος κατάρτισης.
Στην περίπτωση που λόγω της συμμετοχής σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση πρόκειται να λάβετε τυχόν αποζημίωση
από τον φορέα υλοποίησης, αυτή θα συνεχίσει να σας καταβάλλεται παράλληλα με το
επίδομα ανεργίας χωρίς να χρειάζεται συμμόρφωση.
Τέλος, για όσο διάστημα επιδοθείτε και παράλληλα συμμετέχετε στο πρόγραμμα
εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση διατηρείται η ιδιότητά σας ως ανέργου/-
ης και μην είστε σταθεροί να έχετε τις υποχρεώσεις σας, για την τήρηση των οποίων
δεσμεύεστε με τις δηλώσεις παρουσίας σας.
Β. Αν δεν πληρώσετε μία από τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις, θα γίνει αναστολή της
επιδότησής σας και το δελτίο ανεργίας σας θα διαγραφείτε από την ημερομηνία
ένα πρόγραμμα του προγράμματος κατάρτισης και για όσο χρονικό διάστημα το
παρακολουθείτε.
Δικαίωμα συνέχισης της επιδότησής σας θα έχετε μετά την ολοκλήρωση της
παρακολούθησε το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής
κατάρτισης και οπωσδήποτε αφού καταθέσετε σχετική αίτηση στην αρμόδια
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, εντός δύο ετών από την αρχική έγκριση της απόφασης για
επιδότηση.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

E-mail Εκτύπωση PDF

Προς ενημέρωση εργοδοτών και υποψηφίων ασκουμένων

Σύμφωνα με την υπ 'αριθμ. Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», η οποία δημοσιεύτηκε στις 26-08-2021 (ΦΕΚ Β΄3938), επισημαίνουμε τα εξής:

 

  • όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ.2: «... για την ασφάλεια του καταλόγου που προβάλλονται από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίοι βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση. »

     

  • Κατά συνέπεια, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο του ατυχήματος σε όσες πρακτικές ξεκινούν από τις 26-08-2021 είναι υποχρέωση εργοστασίου.

  • Οι Καταρτιζόμενοι που έχουν αρχίσει την Πρακτική Άσκηση ή έχουν αποφασίσει την έγκριση της Πρακτικής Άσκησης πριν από τη δημοσίευση της Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κ.Υ.Α θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ..

  • Επισημαίνουμε ότι αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.3, σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης πρακτικής άσκησης που έχει, θα πρέπει να ακολουθήσει εκ νέου η διαδικασία Πρωτοδικίας πρακτικής, ήτοι θα ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Δείτε τη νέα ΚΥΑ εδώ .

 

ΙΕΚ/Κατατακτήριες για ΑΕΙ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΙΕΚ/Κατατακτήριες για ΑΕΙ: Βγήκε η πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος

Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ενημερωθείτε από το παρακάτω link.

https://www.esos.gr/arthra/74628/iekkatataktiries-gia-aeivgike-i-proti-prokiryxi-panepistimiakoy-tmimatos?fbclid=IwAR35oIX5CqWi6xj6RjQm7StZ0iACGSpKtJoYemmnJkm0tE8OurQwNeriyDU

 


 


Σελίδα 10 από 47

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ