ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 21-10-2013

 

Οι αιτήσεις εκπαιδευτών γίνονται από την Πέμπτη 17/10/2013 έως και το Σάββατο 19/10/2013.

με τον κάτω σύνδεσμο μεταφέρεστε στη σελίδα της αίτησης

Οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων Δ.Ι.Ε.Κ.  ΣΕΚ, ΣΔΕ, γίνονται ηλεκτρονικά

Ως κωδικό βάλτε ένα νούμερο της επιλογής σας το οποίο πρέπει να ξέρετε για να κάνετε αλλαγές στην αίτησή σας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)

Α. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είναι φορέας του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής της διά βίου Μάθησης και διαμόρφωσης των σχετικών κανόνων της εκπόνησης του εθνικού προγράμματος και της εποπτείας της εφαρμογής τους έχει στην άμεση εποπτεία της, την οργάνωση, τη λειτουργία και την εποπτεία των δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και των δημοσίων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ). Για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδευτών στους ανωτέρους φορείς κατά την περίοδο 2013-2014 η ΓΓΔΒΜ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με την διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ και στις δημόσιες ΣΕΚ.

B. Οι υποψήφιοι προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ www.gsae.edu.gr και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr στο σύνδεσμο iekteachers.sch.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας αρχομένης από την ανάρτηση της και συγκεκριμένα την Πέμπτη 17/10/2013 έως και το Σάββατο 19/10/2013. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν μία αίτηση σε μια Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, ανά ειδικότητα, ανά κατηγορία εκπαίδευσης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στο αναρτημένο προσοντολόγιο που επισυνάπτεται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτών ενηλίκων. Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, η παράβαση του οποίου επάγεται τις συνέπειες του νόμου. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση - δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986).

Γ. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σύμφωνα με την αίτησή τους σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης, ανά Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την κατηγορία εκπαίδευσης, τα κριτήρια και τη μοριοδότηση τους όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. 11869/16-10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δ. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώνονται στο ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και περιγράφονται αναλυτικότερα στις κείμενες διατάξεις και στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, καθώς και το αντίγραφο της αίτησης, πρέπει να κατατεθούν και εγγράφως από όσους επιλεγούν και κληθούν, με ειδική ηλεκτρονική φόρμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να αναλάβουν υπηρεσία και καθήκοντα στο αντίστοιχο ΙΕΚ ή ΣΕΚ που θα επιλεγούν. Με ευθύνη του οικείου Διευθυντή πραγματοποιείται ο έλεγχος της γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η ταυτοποίηση τους. Εν συνεχεία τα δικαιολογητικά και η αντίστοιχη σύμβαση έργου αποστέλλονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

E. Για την παροχή πληροφοριών και την υποβοήθησή σας μπορείτε να συμβουλεύεστε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ειδικού πληροφοριακού συστήματος καθώς και να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2131311696 & 2131311635 & 2131311626.

** Πατήστε εδώ για να δείτε τα Δημόσια ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ των Διευθύνσεων Δια Βίου Μάθησης της χώρας.
** Πατήστε εδώ για να δείτε τις ειδικότητες των ΔΙΕΚ.
** Πατήστε εδώ για να δείτε τις ειδικότητες των ΣΕΚ.

Εγχειρίδιο Χρήσης

 

Εγχειρίδιο Χρήσης

Στα πλαίσια της νέας Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Υποβολή Αιτήσεων των Υποψηφίων Εκπαιδευτών σε Δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης προκειμένου να προσληφθούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) της ΓΓΔΒΜ του ΥΠΑΙΘ, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://iekteachers.sch.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να γνωρίζουν οι υποψήφιοι τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που διαθέτουν, διαφορετικά να τον αναζητήσουν μέσω της πύλης http://www.amka.gr. Αν κάποιος δε διαθέτει ή δε γνωρίζει τον αριθμό αυτό αποκλείεται από το να υποβάλει αίτηση σε κάποιο ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ της επιλογής του.

Για την υποβολή της αίτησης εισάγεται στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής ή μέσω του συνδέσμου «Καταχώριση/Τροποποίηση Αίτησης», ο ΑΜΚΑ και ένας κωδικός της επιλογής του εκάστοτε υποψηφίου. Αυτός γνωστοποιείται με την οριστική υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που έχει δηλωθεί κατά την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων. Πατώντας το κουμπί «Είσοδος», ο χρήστης μεταφέρεται στην κεντρική σελίδα προσωπικών δεδομένων (βήμα 1 από 4), όπου εισάγει τα στοιχεία που απαιτούνται (είναι όλα υποχρεωτικά) και στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω του κουμπιού «Επόμενο» στη σελίδα με τα στοιχεία εκπαίδευσης και διδακτικής εμπειρίας που πρέπει να καταχωρίσει (βήμα 2 από 4). Ανάλογα με την ειδικότητα και το επίπεδο γνώσεων του εκάστοτε υποψηφίου εμφανίζεται η κατάλληλη φόρμα για την εισαγωγή των δεδομένων εκπαίδευσης και διδακτικής εμπειρίας. Στη συνέχεια και αφού πατήσει στο κουμπί «Επόμενο» (βήμα 3 από 4) καλείται να δηλώσει τα κοινωνικά κριτήρια που τον χαρακτηρίζουν και αν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία και πόση είναι αυτή. Με το πάτημα του κουμπιού στη σελίδα αυτή καταχωρείται η αίτηση του υποψηφίου και εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχής Καταχώριση» (βήμα 4 από 4).

Με την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει ένα έγκυρο αντίγραφο της αίτησής του με τον αριθμό πρωτοκόλλου που αποδίδει αυτόματα το σύστημα, ενώ λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης για την επιτυχή διεκπεραίωσή της. Στη συνέχεια, αν επιθυμεί να τροποποιήσει την αίτησή του μπορεί να το πράξει μόνο αν διαθέτει τον ΑΜΚΑ και τον ειδικό κωδικό (Κλειδάριθμο) που επέλεξε. Η τροποποίηση είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου «Καταχώριση/Τροποποίηση Αίτησης», ενώ ο υποψήφιος μπορεί να κάνει όσες τροποποιήσεις επιθυμεί και το σύστημα θα αποθηκεύσει αποκλειστικά και μόνο την τελευταία. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος θεωρεί ότι η αίτηση του δεν είναι ορθή ή επιθυμεί να τη διαγράψει, πρέπει να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης.

Με την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και με βάση τα στοιχεία των υποψηφίων θα προκύψει μια κατάταξη με βάση συγκεκριμένους κανόνες  μοριοδότησης και θα δοθεί για την τελική επιλογή των εκπαιδευτών για το έτος 2013-14 στα κατά τόπους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ.

Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές θα υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου ωριαίας αντιμισθίας διδασκαλίας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτές οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που δήλωσαν στο παρόν πληροφοριακό σύστημα, στο αντίστοιχο ΔΙΕΚ ή ΔΣΕΚ, όπου με ευθύνη του διευθυντή θα πραγματοποιηθεί η διοικητική επαλήθευσή τους.

Στο φάκελο των δικαιολογητικών που θα προσκομιστεί με σκοπό να ολοκληρωθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις, η διαδικασία επιλογής σας, πρέπει να εσωκλείονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Βασικός Τίτλος Σπουδών (βαθμός τίτλου)

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πτυχίου όπως αναφέρονται στο σχετικό πίνακα.

Μεταπτυχιακό

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Μεταπτυχιακού

Διδακτορικό

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Διδακτορικού

Μεταλυκειακές Σπουδές

Πιστοποιητικό απόδειξης Μεταλυκειακών Σπουδών

Άλλες Σπουδές

Πιστοποιητικό απόδειξης των Σπουδών

Γνώσεις Ξένων Γλωσσών - Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες)

Τίτλοι Σπουδών Ξένων Γλωσσών Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) - Πιστοποίηση ΑΣΕΠ

Διδακτική Εμπειρία

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Διδακτική εμπειρία

Επαγγελματική Εμπειρία

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Επαγγελματική εμπειρία

Οικογενειακή Κατάσταση

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Εργασιακή Κατάσταση

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Εργασιακή Κατάσταση (Άνεργος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Δημόσιος Υπάλληλος, Ελ. Επαγγελματίας, κ.λπ.)

Κοινωνικά Κριτήρια

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα κοινωνικά κριτήρια (Πολυτεκνία, Τριτεκνία, ΑΜΕΑ κ.λπ.)

Τα δικαιολογητικά των επιλεγέντων εκπαιδευτών θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ?περί γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών?.

 
Αιτήσεις επιλογής υποψηφίων Δ.Ι.Ε.Κ PDF Εκτύπωση E-mail

Οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων Δ.Ι.Ε.Κ.  γίνονται ηλεκτρονικά

Για την αίτηση πρέπει να γνωρίζετε AMKA, ΑΦΜ, ΑΔΤ

Ο κλειδάριθμος είναι ένας τυχαίος αριθμός (τον εισάγετε εσείς ή το σύστημα τυχαία)

θα χρειαστείτε επίσης e-mail,

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΑΛ κλπ) γιατί ζητείται έτος αποφοίτησης, βαθμός απολυτηρίου, Βαθμός στα Μαθηματικά και Βαθμός στη Ν. Γλώσσα.

Δηλώνετε μέχρι δύο ειδικότητες

Αν δυσκολεύεστε να κάνετε την αίτηση μόνοι σας ελάτε από το Ι.Ε.Κ. Άρτας

με τα στοιχεία που χρειάζονται  να σας βοηθήσουμε να την συμπληρώσετε.

 

Ειδικότητες ΙΕΚ Άρτας

ΑΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Βοηθός Φαρμακείου

5

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

7

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

8

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

9

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας /Λουτροθεραπείας ? spa

10

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Αγροτουρισμού

11

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ

12

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής

13

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

14

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Η/Υ

15

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

*Απαραίτητος τίτλος για εγγραφή απολυτήριο Γενικό Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου Β? Κύκλου.

Ειδικότητες ΣΕΚ Άρτας

 

ΑΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Πτηνοτροφίας

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων

5

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων

7

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης συντήρησης μουσικών οργάνων

**Απαραίτητος τίτλος για εγγραφή απολυτήριο Γ/σίου.

Από την Διεύθυνση του ΙΕΚ

 

 

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Β. PDF Εκτύπωση E-mail

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Security)

2. ΚΟΜΜΩΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ

3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

4. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

5. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

6. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

8. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

9. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Για περισσότερες πληροφορίες :

Α. Στα γραφεία Διοίκησης του Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτας (κτιριακό συγκρότημα ΕΠΑ.Λ. Άρτας)

Β. Στο τηλ. 26810 28878, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 ? 15:00 , μέχρι 31/7/2013 και από 19/8/2013 έως και 30/8/2013.

 
Eιδικότητες και χρονοδιάγραμμα φθινοπωρινού εξαμήνου 2013Β PDF Εκτύπωση E-mail

Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον από υποψηφίους καταρτιζόμενους (και τους γονείς τους), που επιθυμούν να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013Β, ενημερώνουμε το κοινό, ότι οι καινούργιες ειδικότητες και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του φθινοπωρινού εξαμήνου 2013Β του έτους κατάρτισης 2013-2014, θα ανακοινωθούν μετά την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου:«ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»που έχει κατατεθεί και συζητείται στη Βουλή.Όλες οι Προκηρύξεις για τις καινούργιες ειδικότητες και τα χρονοδιαγράμματα θα αναρτηθούν άμεσα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΕΚ Άρτας.

 
Πίνακες κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτών PDF Εκτύπωση E-mail

Πίνακες κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτών (Πατήστε Εδώ)

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 21 22 23 24 25 26 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 24 από 26

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved