Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία των ΣΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ανήκουν στη μη τυπική εκπαίδευση όπως και τα ΙΕΚ και δίνουν τη δυνατότητα σε όσους τα επιλέξουν αντί των ΕΠΑΛ να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 3. Τι είναι όμως τα ΣΕΚ και ποιες ειδικότητες προσφέρουν;

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν4186/2013 σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Μαθητές άνω των είκοσι (20) ετών εγγράφονται στις Εσπερινές Σ.Ε.Κ..Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.

Ποιοι μπορούν να γραφτούν στις ΣΕΚ

Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και η Τάξη Μαθητείας. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη και στην Τάξη Μαθητείας εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη της Σ.Ε.Κ..

Πόσες ώρες μαθημάτων διδάσκονται οι μαθητές;

Στην Α΄ και Β΄ τάξη Σ.Ε.Κ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα (30) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως, με δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι έξι (26) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα Ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ? Τάξη Μαθητείας

Στην «Τάξη Μαθητείας», εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως.

Στις Σ.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το πρόγραμμα διδάσκεται στις σχολικές μονάδες των Σ.Ε.Κ. και τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Αυγούστου εκάστου έτους.

Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.

Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, της Τάξης Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους.

Πως προάγεται ο μαθητής στα ΣΕΚ;

Στις ΣΕΚ δεν υπάρχει «Τράπεζα Θεμάτων» αφού όλα τα θέματα επιλέγονται από τους διδάσκοντες. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄, Β΄ Τάξη της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Ο γενικός βαθμός της Α΄ Τάξης και της Β΄ Τάξης προκύπτει από το μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).

Τι τίτλο σπουδών λαμβάνουν οι απόφοιτοι;

Στους προαγόμενους από τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2, που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωμα συμμετοχής στην Τάξη Μαθητείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας χορηγείται στο μαθητή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή που εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας.

Ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί με το απολυτήριο λυκείου;

Οι απόφοιτοι των ΣΕΚ λαμβάνουν μόνο πτυχίο και όχι απολυτήριο σε αντίθεση με τους μαθητές των ΕΠΑΛ

Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ;

Οι απόφοιτοι της Σ.Ε.Κ. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΟΧΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΝΑΙ

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3

ΝΑΙ

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΙΕΚ

ΝΑΙ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον ΕΟΠΠΕΠ οι προσφερόμενες ειδικότητες κατανέμονται σε 5 ομάδες προσανατολισμού όπως φαίνονται ακολούθως:

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

1. Τεχνίτης Ζωϊκής Παραγωγής.

2. Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής

3. Τεχνίτης Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας.

4. Τεχνίτης Πτηνοτροφίας.

5. Τεχνίτης Αμπελουργίας ? Οινοτεχνίας ? Ποτοποιίας.

6. Τεχνίτης Αρδεύσεων.

7. Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών.

8. Τεχνίτης Ανθοκομίας ? Φυτοτεχνίας.

9. Τεχνίτης Μελισσοκομίας.

10. Τεχνίτης Γαλακτοκομίας ? Τυροκομίας.

11. Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων.

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

1. Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών ? γύψου ? επιχρίσματος - μονώσεων ? σκυροδέματος).

2. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής.

3. Τεχνίτης Λιθοξόος ? Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης.

4. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών ? Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων.

5. Τεχνίτης Μωσαϊκών ? Πλακοστρώσεων.

6. Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων.

7. Τεχνίτης Κοπτικής ? Ραπτικής.

8. Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας.

9. Τεχνίτης Υποδηματοποιίας.

10. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων.

11. Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων.

12. Τεχνίτης Ναυπηγείου.

13. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών.

14. Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης.

15. Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανημάτων Έργων (γερανών, περονοφόρων, κλαρκ και γεωτρύπανων).

16. Τεχνίτης εργαλειομηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων.

17. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

18. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων.

19. Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών.

20. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC.

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών

1. Τεχνίτης Ωρολογοποιίας.

2. Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας.

3. Τεχνίτης Κοσμήματος και Μεταλλοτεχνίας.

4. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας.

5. Τεχνίτης4. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας.

5. Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας.

6. Τεχνίτης Κεραμικής ? Αγγειοπλαστικής τέχνης.

7. Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών.

8. Τεχνίτης Ψηφιδωτών.

9. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής.

10. Τεχνίτης Υαλουργίας ? Ψηφιδογραφίας ? Υαλογραφίας (βιτρό).

11. Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων.

12. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών.

13. Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών.

14. Τεχνίτης Χαρακτικής.

15. Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών Οργάνων.

16. Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού.


Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

1. Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής ? Υπηρεσία ορόφων ? Εμπορευματογνωσία).

2. Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας).

3. Τεχνίτης Εστιατορίου ? Επισιτισμού (Σερβιτόρος).

4. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας.

5. Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης.

Ε. Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα

1. Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ.

2. Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης.

3. Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας ? Καλλωπισμού

νυχιών και Ονυχοπλαστικής

4. Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

 
Εξετάσεις πιστοποίησης των ΙΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail

Εκδόθηκε το ΦΕΚ που καθορίζει τα σχετικά με τη διαδικασία της πιστοποίησης.

Ο αρμόδιος φορέας για τις εξετάσεις, ο ΕΟΠΠΕΠ, αναμένεται τις επόμενες μέρες να συνεδριάσει  προκειμένου να καθορίσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Τα βασικά σημεία που χρήζουν της προσοχής είναι τα ακόλουθα:

Εξέταστρα και ανταποδοτικά τέλη

1. Τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις Πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ καθορίζονται ως εξής:

Για όλες τις ειδικότητες των ΙΕΚ:

- Για συμμετοχή στο θεωρητικό μέρος: 50 ευρώ

- Για συμμετοχή στο Πρακτικό μέρος: 50 ευρώ

2. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών»

- Για συμμετοχή στο Θεωρητικό μέρος: 50 ευρώ για τη γραπτή εξέταση και 50 ευρώ για την προφορική εξέταση

- Για συμμετοχή στο Πρακτικό μέρος: 50 ευρώ ανά κατηγορία οχήματος

3. Έκδοση αντιγράφου διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3: 10 ευρώ

4. Έκδοση βεβαίωσης χορήγησης Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1: 10 ευρώ

ΣΕΚ

Για όλες τις ειδικότητες των ΣΕΚ

- Για συμμετοχή στο θεωρητικό μέρος: 50 ευρώ

- Για συμμετοχή στο Πρακτικό μέρος: 50 ευρώ

- Έκδοση αντιγράφου Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3: 10 ευρώ

Τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη κατατίθενται από τον υποψήφιο επ? ονόματί του σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση του προγραμματισμού εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου εξέταστρου προκειμένου να επανεξεταστεί. Αν κάποιος δεν πάρει μέρος στις εξετάσεις τα εξέταστρα δεν του επιστρέφονται. Η μοναδική περίπτωση να πάρει κάποιος υποψήφιος που δεν θα εξεταστεί πίσω το ποσό που έχει καταθέσει είναι μόνο αν συντρέχουν λόγοι υγείας οπότε και θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση για εισαγωγή σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει την αίτηση επιστροφής εξέταστρων μέσα σε 1 μήνα από τις εξετάσεις.

Επίσης , όσοι δεν δικαιούνται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις και εκ παραδρομής κατέθεσαν το ποσό για τα εξέταστρα δύνανται να τα ζητήσουν πίσω. Για την ειδικότητα "Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών" σε περίπτωση που υποψήφιος αποτύχει σε Μέρος της εξέτασης που είναι προαπαιτούμενο για να συνεχίσει σε επόμενη εξέταση, τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στο Μέρος της εξέτασης που δεν πήρε μέρος ισχύουν για τη συμμετοχή του υποψηφίου σε έξι επόμενες διαδοχικές περιόδους.

Aν ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα Μέρη της εξέτασης του επιστρέφονται τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στα Μέρη των εξετάσεων στα οποία δεν συμμετείχε μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτιση στα ΙΕΚ και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όσοι πληρούν την πιο πάνω προϋπόθεση και ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις καταθέτουν ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ  και ακολούθως την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης

2. Μια πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων ταυτότητας

4. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων

Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής σε 1 μέρος των εξετάσεων ή και στα 2.

Βαθμολόγηση γραπτών θεωρητικού μέρους

Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δυο εξεταστές οι οποίοι και βαθμολογούν στην κλίμακα από 1-20. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που βαθμολογήθηκε με βαθμό 10 έως και 20.  Σε περίπτωση που ανάμεσα στους δυο βαθμολογητές υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των 3 βαθμών τότε το γραπτό εξετάζεται και από τρίτο βαθμολογητή και ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμολογιών διαιρούμενο με το τρία. Δεν επιτρέπεται επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση.

Πρακτικό μέρος

Για το πρακτικό μέρος οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ένα ή περισσότερα εργαστήρια. Η διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεται από 2 έως και 5 ώρες και κάθε υποψήφιος εξετάζεται από τρεις εξεταστές της αντίστοιχης ειδικότητας του υποψηφίου που αξιολογούν με τους χαρακτηρισμούς «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ». Επιτυχών είναι ο υποψήφιος που χαρακτηρίστηκε από δυο τουλάχιστον εξεταστές ως «ΕΠΙΤΥΧΩΝ»

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο ΦΕΚ

 
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας PDF Εκτύπωση E-mail
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατ? εφαρμογήν της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β?/2012).

Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων της πιλοτικής εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.ανοίγει τη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η νέα διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα υποστηρίζει δύο λειτουργίες:

α. Την αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας και μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

β. Την αίτηση διαχείρισης μεταβολών του χαρτοφυλακίου προσόντων (e-portfolio) των Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

Για να δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση σχετικά με το « Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» πατήστε εδώ

Προκειμένου να συμμετέχετε στις ανωτέρω διαδικασίες απαιτείται :

? Να υποβάλετε την Ηλεκτρονική Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης/Διαχείρισης Αλλαγών πατήστε εδώ

? Να εκτυπώσετε και να υπογράψετε την Ηλεκτρονική Αίτηση

? Να καταθέσετε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πατήστε εδώ

? Να αποστείλετε φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία). Αναφέρετε εξωτερικά στο φάκελο την ένδειξη: Ηλεκτρονική Αίτηση για συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ

? Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται η εξής Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ

'Οσοι υπέβαλαν ήδη αίτηση, μέσω του ιστοτόπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μεταξύ 19.7.2013 έως 5.5.2014, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, απαιτείται υποχρεωτικά να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό στην εφαρμογή του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ. Επίσης, ο  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα ανακοινώσει σύντομα πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό (Τράπεζα Θεμάτων), τις ημερομηνίες, τη διαδικασία και τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας για τους υποψήφιους της πιλοτικής εφαρμογής. Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με σχετικές πληροφορίες στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει.

 
Ολοκλήρωση πληρωμών δικαιούχων υποτροφιών ΙΕΚ εξαμήνων PDF Εκτύπωση E-mail

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡ?ΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡ?ΣΗ ΠΛΗΡ?Μ?Ν ?ΙΚΑΙΟΥΧ?Ν ΥΠΟΤΡΟΦΙ?Ν Ι?Ι?ΤΙΚ?Ν ΙΕΚ ΕΞΑΜΗΝ?Ν

Σε συνέχεια της απόφασης ?ε αρ. πρωτ. 15917 την 20-12-2013 (Α?Α:ΒΛΓ19-?74) του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ?άτων κ. Γκιουλέκα, θα χορηγηθούν οι υποτροφίες στους ?ικαιούχους Καταρτιζό?ενους Ιδιωτικών ΙΕΚ εξα?ήνων 2009Β, 2010Α, 2010Β από το ΙΝΕ?ΙΒΙΜ, φορέα υλοποίησης της Πράξης «Υποτροφίες Σπουδαστών Αρχικής Επαγγελ?ατικής Κατάρτισης ΑΠ 4-5-6.», σύ?φωνα ?ε τα πρακτικά αποφάσεων και τους τελικούς πίνακες υποτρόφων ανά Ιδιωτικό ΙΕΚ.

Θα θέλα?ε να σας ενη?ερώσου?ε ότι, αν και υπήρχαν ήδη λογαριασ?οί των δικαιούχων στην ε?πορική τράπεζα, χωρίς υπαιτιότητα του ΙΝΕ?ΙΒΙΜ οι τράπεζες ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ALPHA συγχωνεύτηκαν, ?ε αποτέλεσ?α όλοι οι λογαριασ?οί οι οποίοι είναι είτε ανενεργοί, είτε αδρανείς, είτε είχαν ?ηδενικό υπόλοιπο, να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. Αυτό έχει ως συνέπεια να ?ην ?πορεί να πληρωθεί κανένας από τους δικαιούχους που ο λογαριασ?ός του είχε ένα από τα παραπάνω θέ?ατα.

Έχουν ήδη ζητηθεί ?έσω ηλεκτρονικού ?ηνύ?ατος από όλα τα Ιδιωτικά ΙΕΚ να βρεθούν ΕΚ ΝΕΟΥ οι δικαιούχοι και να ανοίξουν ΝΕΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ, είτε ALPHA εφόσον δεν έχει απενεργοποιηθεί ο λογαριασ?ός τους. Αυτή είναι ?ια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία ακό?η δεν έχει ολοκληρωθεί από όλα τα Ιδιωτικά ΙΕΚ.

Παρακαλούνται λοιπόν, όσοι είναι δικαιούχοι υποτροφίας να επικοινωνήσουν οι ίδιοι ?ε το Ιδιωτικό ΙΕΚ το οποίο ήταν αρ?όδιο για την υποτροφία τους και να δώσουν νέα στοιχεία για τον τραπεζικό τους λογαριασ?ό (θα ενη?ερωθείτε από τα Ιδιωτικά ΙΕΚ για τα ακριβή παραστατικά που χρειάζονται), καθώς κάποιοι δικαιούχοι δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν από κάποια Ιδιωτικά ΙΕΚ.

Όλα τα νέα στοιχεία που θα αποσταλούν από τα Ιδιωτικά ΙΕΚ, θα συγκεντρωθούν, θα ελεγχθούν και θα καταχωρηθούν τ?η?ατικά και η αποδέσ?ευση του χρη?ατικού ποσού που αναλογεί στην αποπληρω?ή τους ανα?ένεται να πραγ?ατοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστή?ατος καθώς ο αριθ?ός των δικαιούχων είναι αρκετά ?εγάλος.

Ε-?αιλ : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2131314424 ? 2131314530

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 28 από 32

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved