ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)

Α. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είναι φορέας του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής της διά βίου Μάθησης και διαμόρφωσης των σχετικών κανόνων της εκπόνησης του εθνικού προγράμματος και της εποπτείας της εφαρμογής τους έχει στην άμεση εποπτεία της, την οργάνωση, τη λειτουργία και την εποπτεία των δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και των δημοσίων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ).

Η ΓΓΔΒΜ απευθύνει συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων για την κάλυψη, κενών θέσεων στις ειδικότητες, όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με την διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ και στις δημόσιες ΣΕΚ.

Β. Οι υποψήφιοι προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ www.gsae.edu.gr και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr στο σύνδεσμο http://iekteachers.sch.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας αρχομένης από την ανάρτηση της και συγκεκριμένα από Τετάρτη 18-12-2013 έως και Σάββατο 21-12-2013.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση σε μια μόνο Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στο αναρτημένο προσοντολόγιο που επισυνάπτεται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτών ενηλίκων. Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, η παράβαση του οποίου επάγεται τις συνέπειες του νόμου. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση -δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986).

Γ. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σύμφωνα με την αίτησή τους σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης, ανά Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την κατηγορία εκπαίδευσης, τα κριτήρια και τη μοριοδότηση τους όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. 11869/16-10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δ. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώνονται στο ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και περιγράφονται αναλυτικότερα στις κείμενες διατάξεις και στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, καθώς και το αντίγραφο της αίτησης, πρέπει να κατατεθούν και εγγράφως από όσους επιλεγούν και κληθούν, με ειδική ηλεκτρονική φόρμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να αναλάβουν υπηρεσία και καθήκοντα στο αντίστοιχο ΙΕΚ ή ΣΕΚ που θα επιλεγούν. Με ευθύνη του οικείου Διευθυντή πραγματοποιείται ο έλεγχος της γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η ταυτοποίηση τους. Εν συνεχεία τα δικαιολογητικά και η αντίστοιχη σύμβαση έργου αποστέλλονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ε. Για την υποβοήθησή σας μπορείτε να συμβουλεύεστε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ειδικού πληροφοριακού συστήματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ

 

*Για την παρούσα ανακοίνωση καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες πατήστει εδώ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 21-10-2013

 

Οι αιτήσεις εκπαιδευτών γίνονται από την Πέμπτη 17/10/2013 έως και το Σάββατο 19/10/2013.

με τον κάτω σύνδεσμο μεταφέρεστε στη σελίδα της αίτησης

Οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων Δ.Ι.Ε.Κ.  ΣΕΚ, ΣΔΕ, γίνονται ηλεκτρονικά

Ως κωδικό βάλτε ένα νούμερο της επιλογής σας το οποίο πρέπει να ξέρετε για να κάνετε αλλαγές στην αίτησή σας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)

Α. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είναι φορέας του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής της διά βίου Μάθησης και διαμόρφωσης των σχετικών κανόνων της εκπόνησης του εθνικού προγράμματος και της εποπτείας της εφαρμογής τους έχει στην άμεση εποπτεία της, την οργάνωση, τη λειτουργία και την εποπτεία των δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και των δημοσίων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ). Για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδευτών στους ανωτέρους φορείς κατά την περίοδο 2013-2014 η ΓΓΔΒΜ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με την διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ και στις δημόσιες ΣΕΚ.

B. Οι υποψήφιοι προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ www.gsae.edu.gr και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr στο σύνδεσμο iekteachers.sch.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας αρχομένης από την ανάρτηση της και συγκεκριμένα την Πέμπτη 17/10/2013 έως και το Σάββατο 19/10/2013. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν μία αίτηση σε μια Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, ανά ειδικότητα, ανά κατηγορία εκπαίδευσης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στο αναρτημένο προσοντολόγιο που επισυνάπτεται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτών ενηλίκων. Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, η παράβαση του οποίου επάγεται τις συνέπειες του νόμου. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση - δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986).

Γ. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σύμφωνα με την αίτησή τους σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης, ανά Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την κατηγορία εκπαίδευσης, τα κριτήρια και τη μοριοδότηση τους όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. 11869/16-10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δ. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώνονται στο ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και περιγράφονται αναλυτικότερα στις κείμενες διατάξεις και στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, καθώς και το αντίγραφο της αίτησης, πρέπει να κατατεθούν και εγγράφως από όσους επιλεγούν και κληθούν, με ειδική ηλεκτρονική φόρμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να αναλάβουν υπηρεσία και καθήκοντα στο αντίστοιχο ΙΕΚ ή ΣΕΚ που θα επιλεγούν. Με ευθύνη του οικείου Διευθυντή πραγματοποιείται ο έλεγχος της γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η ταυτοποίηση τους. Εν συνεχεία τα δικαιολογητικά και η αντίστοιχη σύμβαση έργου αποστέλλονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

E. Για την παροχή πληροφοριών και την υποβοήθησή σας μπορείτε να συμβουλεύεστε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ειδικού πληροφοριακού συστήματος καθώς και να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2131311696 & 2131311635 & 2131311626.

** Πατήστε εδώ για να δείτε τα Δημόσια ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ των Διευθύνσεων Δια Βίου Μάθησης της χώρας.
** Πατήστε εδώ για να δείτε τις ειδικότητες των ΔΙΕΚ.
** Πατήστε εδώ για να δείτε τις ειδικότητες των ΣΕΚ.

Εγχειρίδιο Χρήσης

 

Εγχειρίδιο Χρήσης

Στα πλαίσια της νέας Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Υποβολή Αιτήσεων των Υποψηφίων Εκπαιδευτών σε Δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης προκειμένου να προσληφθούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) της ΓΓΔΒΜ του ΥΠΑΙΘ, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://iekteachers.sch.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να γνωρίζουν οι υποψήφιοι τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που διαθέτουν, διαφορετικά να τον αναζητήσουν μέσω της πύλης http://www.amka.gr. Αν κάποιος δε διαθέτει ή δε γνωρίζει τον αριθμό αυτό αποκλείεται από το να υποβάλει αίτηση σε κάποιο ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ της επιλογής του.

Για την υποβολή της αίτησης εισάγεται στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής ή μέσω του συνδέσμου «Καταχώριση/Τροποποίηση Αίτησης», ο ΑΜΚΑ και ένας κωδικός της επιλογής του εκάστοτε υποψηφίου. Αυτός γνωστοποιείται με την οριστική υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που έχει δηλωθεί κατά την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων. Πατώντας το κουμπί «Είσοδος», ο χρήστης μεταφέρεται στην κεντρική σελίδα προσωπικών δεδομένων (βήμα 1 από 4), όπου εισάγει τα στοιχεία που απαιτούνται (είναι όλα υποχρεωτικά) και στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω του κουμπιού «Επόμενο» στη σελίδα με τα στοιχεία εκπαίδευσης και διδακτικής εμπειρίας που πρέπει να καταχωρίσει (βήμα 2 από 4). Ανάλογα με την ειδικότητα και το επίπεδο γνώσεων του εκάστοτε υποψηφίου εμφανίζεται η κατάλληλη φόρμα για την εισαγωγή των δεδομένων εκπαίδευσης και διδακτικής εμπειρίας. Στη συνέχεια και αφού πατήσει στο κουμπί «Επόμενο» (βήμα 3 από 4) καλείται να δηλώσει τα κοινωνικά κριτήρια που τον χαρακτηρίζουν και αν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία και πόση είναι αυτή. Με το πάτημα του κουμπιού στη σελίδα αυτή καταχωρείται η αίτηση του υποψηφίου και εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχής Καταχώριση» (βήμα 4 από 4).

Με την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει ένα έγκυρο αντίγραφο της αίτησής του με τον αριθμό πρωτοκόλλου που αποδίδει αυτόματα το σύστημα, ενώ λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης για την επιτυχή διεκπεραίωσή της. Στη συνέχεια, αν επιθυμεί να τροποποιήσει την αίτησή του μπορεί να το πράξει μόνο αν διαθέτει τον ΑΜΚΑ και τον ειδικό κωδικό (Κλειδάριθμο) που επέλεξε. Η τροποποίηση είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου «Καταχώριση/Τροποποίηση Αίτησης», ενώ ο υποψήφιος μπορεί να κάνει όσες τροποποιήσεις επιθυμεί και το σύστημα θα αποθηκεύσει αποκλειστικά και μόνο την τελευταία. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος θεωρεί ότι η αίτηση του δεν είναι ορθή ή επιθυμεί να τη διαγράψει, πρέπει να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης.

Με την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και με βάση τα στοιχεία των υποψηφίων θα προκύψει μια κατάταξη με βάση συγκεκριμένους κανόνες  μοριοδότησης και θα δοθεί για την τελική επιλογή των εκπαιδευτών για το έτος 2013-14 στα κατά τόπους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ.

Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές θα υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου ωριαίας αντιμισθίας διδασκαλίας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτές οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που δήλωσαν στο παρόν πληροφοριακό σύστημα, στο αντίστοιχο ΔΙΕΚ ή ΔΣΕΚ, όπου με ευθύνη του διευθυντή θα πραγματοποιηθεί η διοικητική επαλήθευσή τους.

Στο φάκελο των δικαιολογητικών που θα προσκομιστεί με σκοπό να ολοκληρωθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις, η διαδικασία επιλογής σας, πρέπει να εσωκλείονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Βασικός Τίτλος Σπουδών (βαθμός τίτλου)

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πτυχίου όπως αναφέρονται στο σχετικό πίνακα.

Μεταπτυχιακό

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Μεταπτυχιακού

Διδακτορικό

Επικυρωμένο Αντίγραφο του Διδακτορικού

Μεταλυκειακές Σπουδές

Πιστοποιητικό απόδειξης Μεταλυκειακών Σπουδών

Άλλες Σπουδές

Πιστοποιητικό απόδειξης των Σπουδών

Γνώσεις Ξένων Γλωσσών - Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες)

Τίτλοι Σπουδών Ξένων Γλωσσών Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) - Πιστοποίηση ΑΣΕΠ

Διδακτική Εμπειρία

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Διδακτική εμπειρία

Επαγγελματική Εμπειρία

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Επαγγελματική εμπειρία

Οικογενειακή Κατάσταση

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Εργασιακή Κατάσταση

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν την Εργασιακή Κατάσταση (Άνεργος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Δημόσιος Υπάλληλος, Ελ. Επαγγελματίας, κ.λπ.)

Κοινωνικά Κριτήρια

Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα κοινωνικά κριτήρια (Πολυτεκνία, Τριτεκνία, ΑΜΕΑ κ.λπ.)

Τα δικαιολογητικά των επιλεγέντων εκπαιδευτών θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ?περί γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών?.

 
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail

Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 21-10-2013

 

Αξιολογικός πίνακας Εκπαιδευτών για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2013

ΔΕ01.18 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γκούντα Ελένη Κωνσταντίνος 21.640
ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΤΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 65.330
ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56.500
ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΚΟΡΙΛΑ ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 50.620
ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45.960
ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 55.210
ΠΕ11.01 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΡΔΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 32.000
ΠΕ14.06 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΟΥΡΓΟΥΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 26.420
ΠΕ18.04 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 52.300
ΠΕ18.04 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΓΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49.450
ΠΕ18.04 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 33.660
ΠΕ18.04 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 24.300
ΠΕ18.25 - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΛΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 34.210
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62.560
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 61.000
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΤΣΑΪΜΟΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59.910
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΠΗΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 57.280
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56.450
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΤΑΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 42.780
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ Μιχάλης Δημοσθένης Κωνσταντίνος 40.000
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.700
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 36.000
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΣΥΓΙΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34.000
ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΡΙΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33.000
ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΓΚΙΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47.260
ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47.110
ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44.000
ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΙΤΣΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.300
ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΓΙΩΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 38.000
ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΤΖΙΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 37.140
ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΙΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.000
ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.000
ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΙΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26.000
ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ 74.960
ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 45.000
ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ Φωτιάδη Δήμητρα Δημήτριος 36.000
ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ Γκιόκας Γιώργος Δημήτριος 45.390
ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 44.330
ΠΕ14.01 - ΙΑΤΡΟΙ κολιος παναγιωτης λαμπρος 34.000
ΠΕ14.02 - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55.300
ΠΕ14.06 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΟΥΡΓΟΥΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 26.420
ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 54.250
ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49.600
ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 43.070
ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 37.000
ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.580
ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 24.000
ΠΕ09 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΣΚΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 67.150
ΠΕ09 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΜΠΕΣΛΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51.350
ΠΕ09 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 39.000
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 69.000
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΠΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 63.130
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54.100
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Στoυμπου Ευαγγελια Λαμπρος 49.000
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48.670
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47.860
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΟΥΤΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42.500
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΑΡΓΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 41.000
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 41.000

 

Στο κάτω αρχείο υπάρχουν  τα ονοματεπώνυμα των καταρτιζόμενων που επιλέχθηκαν για το φθινοπωρινό Εξάμηνο 2013

 

Ονόματα καταρτιζομενων του ΙΕΚ  Άρτας για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2013.

Βοηθός Φαρμακείου 41050 ΑΛΕΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 38350 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟς ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 37900 TUKA IOANA SOTIR ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 37500 ΤΣΙΆΜΗ ΜΑΡΊΑ-ΘΕΟΔΏΡΑ ΑΘΑΝΆΣΙΟς ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 36900 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 36850 ΚΡΑΜΠΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 36400 ΜΑΡΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 36350 AHMATI BRUNILTA SELMAN ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 35450 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 33650 ΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 33600 ΖΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 26400 ΧΑΒΕΛΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΥΛΟς ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 26150 ΒΕΖΥΡΟΠΟΎΛΟΥ ΕΙΡΉΝΗ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟς ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 26000 ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 25150 ΣΕΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 23500 ΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φαρμακείου 20100 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 44850 ΚΟΡΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 38950 ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΉΣΤΟς ΓΕΏΡΓΙΟς ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 38050 ΠΑΤΣΟΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 38000 ΤΣΏΛΑ ΕΥΣΤΑΘΊΑ ΔΙΟΝΎΣΙΟς ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 36150 ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΒΑΙΑ-ΒΑΛΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 35200 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 32200 ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΛΠΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 31250 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟς ΙΩΑΝΝΗς ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 29700 ΚΑΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 28900 ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 27950 ΡΑΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 27850 SARACI BLERINA JANI ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 26000 ΓΕΡΟΥ-ΛΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 24750 ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013
Βοηθός Φυσικοθεραπείας 24600 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2013

Νέες Ειδικότητες Φθινοπωρινού Εξαμήνου ΙΕΚ Άρτας 2013

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Βοηθός Φαρμακείου

 

Σας επισημαίνουμε ότι , σύμφωνα με το άρθρο 12 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ, η μη οριστικοποίηση της εγγραφής , το αργότερο εντός της αποκλειστικής ημερομηνίας δέκα (10) ημερών έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σας αρχικής επιλογής εγγραφής .

Κατά την προσέλευσή σας οφείλετε να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής σας (δηλ απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κτλ)  καθώς και τα αποδεικτικά των δηλωθέντων στην αίτηση  στοιχείων σας.  Συμπληρωματικά, κατά την εγγραφή πρέπει να προσκομίσετε και εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης τους.  Αυτό θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  http://dioni.sch.gr.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

Κάποιες από τις ειδικότητες που προκηρύχθηκαν, δεν φαίνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων και δεν θα λειτουργήσουν κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2013, λόγω  του μικρού αριθμού αιτήσεων.

 
Αιτήσεις επιλογής υποψηφίων Δ.Ι.Ε.Κ PDF Εκτύπωση E-mail

Οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων Δ.Ι.Ε.Κ.  γίνονται ηλεκτρονικά

Για την αίτηση πρέπει να γνωρίζετε AMKA, ΑΦΜ, ΑΔΤ

Ο κλειδάριθμος είναι ένας τυχαίος αριθμός (τον εισάγετε εσείς ή το σύστημα τυχαία)

θα χρειαστείτε επίσης e-mail,

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΑΛ κλπ) γιατί ζητείται έτος αποφοίτησης, βαθμός απολυτηρίου, Βαθμός στα Μαθηματικά και Βαθμός στη Ν. Γλώσσα.

Δηλώνετε μέχρι δύο ειδικότητες

Αν δυσκολεύεστε να κάνετε την αίτηση μόνοι σας ελάτε από το Ι.Ε.Κ. Άρτας

με τα στοιχεία που χρειάζονται  να σας βοηθήσουμε να την συμπληρώσετε.

 

Ειδικότητες ΙΕΚ Άρτας

ΑΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Βοηθός Φαρμακείου

5

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

7

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

8

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

9

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας /Λουτροθεραπείας ? spa

10

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Αγροτουρισμού

11

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ

12

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής

13

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

14

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Η/Υ

15

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

*Απαραίτητος τίτλος για εγγραφή απολυτήριο Γενικό Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου Β? Κύκλου.

Ειδικότητες ΣΕΚ Άρτας

 

ΑΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Πτηνοτροφίας

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων

5

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων

7

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τεχνίτης συντήρησης μουσικών οργάνων

**Απαραίτητος τίτλος για εγγραφή απολυτήριο Γ/σίου.

Από την Διεύθυνση του ΙΕΚ

 

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 21 22 23 24 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 21 από 24

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved