• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Καταρτιζόμενοι

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

Ενημερώνονται τα Δ.ΙΕΚ ότι, παρατείνεται η σημερινή καταληκτική προθεσμία τόσο για τις εγγραφές των σπουδαστών όσο και για τη διοικητική επαλήθευση των φακέλων των υποψηφίων εκπαιδευτών μέχρι αύριο Τρίτη 27-09-2016 και ώρα 17: 00

 

Εξετάσεις πιστοποίησης των ΙΕΚ

E-mail Εκτύπωση PDF

Εκδόθηκε το ΦΕΚ που καθορίζει τα σχετικά με τη διαδικασία της πιστοποίησης.

Ο αρμόδιος φορέας για τις εξετάσεις, ο ΕΟΠΠΕΠ, αναμένεται τις επόμενες μέρες να συνεδριάσει  προκειμένου να καθορίσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Τα βασικά σημεία που χρήζουν της προσοχής είναι τα ακόλουθα:

Εξέταστρα και ανταποδοτικά τέλη

1. Τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις Πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ καθορίζονται ως εξής:

Για όλες τις ειδικότητες των ΙΕΚ:

- Για συμμετοχή στο θεωρητικό μέρος: 50 ευρώ

- Για συμμετοχή στο Πρακτικό μέρος: 50 ευρώ

2. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών»

- Για συμμετοχή στο Θεωρητικό μέρος: 50 ευρώ για τη γραπτή εξέταση και 50 ευρώ για την προφορική εξέταση

- Για συμμετοχή στο Πρακτικό μέρος: 50 ευρώ ανά κατηγορία οχήματος

3. Έκδοση αντιγράφου διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3: 10 ευρώ

4. Έκδοση βεβαίωσης χορήγησης Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1: 10 ευρώ

ΣΕΚ

Για όλες τις ειδικότητες των ΣΕΚ

- Για συμμετοχή στο θεωρητικό μέρος: 50 ευρώ

- Για συμμετοχή στο Πρακτικό μέρος: 50 ευρώ

- Έκδοση αντιγράφου Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3: 10 ευρώ

Τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη κατατίθενται από τον υποψήφιο επ? ονόματί του σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση του προγραμματισμού εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου εξέταστρου προκειμένου να επανεξεταστεί. Αν κάποιος δεν πάρει μέρος στις εξετάσεις τα εξέταστρα δεν του επιστρέφονται. Η μοναδική περίπτωση να πάρει κάποιος υποψήφιος που δεν θα εξεταστεί πίσω το ποσό που έχει καταθέσει είναι μόνο αν συντρέχουν λόγοι υγείας οπότε και θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση για εισαγωγή σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει την αίτηση επιστροφής εξέταστρων μέσα σε 1 μήνα από τις εξετάσεις.

Επίσης , όσοι δεν δικαιούνται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις και εκ παραδρομής κατέθεσαν το ποσό για τα εξέταστρα δύνανται να τα ζητήσουν πίσω. Για την ειδικότητα "Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών" σε περίπτωση που υποψήφιος αποτύχει σε Μέρος της εξέτασης που είναι προαπαιτούμενο για να συνεχίσει σε επόμενη εξέταση, τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στο Μέρος της εξέτασης που δεν πήρε μέρος ισχύουν για τη συμμετοχή του υποψηφίου σε έξι επόμενες διαδοχικές περιόδους.

Aν ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα Μέρη της εξέτασης του επιστρέφονται τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στα Μέρη των εξετάσεων στα οποία δεν συμμετείχε μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτιση στα ΙΕΚ και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όσοι πληρούν την πιο πάνω προϋπόθεση και ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις καταθέτουν ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ  και ακολούθως την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης

2. Μια πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων ταυτότητας

4. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων

Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής σε 1 μέρος των εξετάσεων ή και στα 2.

Βαθμολόγηση γραπτών θεωρητικού μέρους

Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δυο εξεταστές οι οποίοι και βαθμολογούν στην κλίμακα από 1-20. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που βαθμολογήθηκε με βαθμό 10 έως και 20.  Σε περίπτωση που ανάμεσα στους δυο βαθμολογητές υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των 3 βαθμών τότε το γραπτό εξετάζεται και από τρίτο βαθμολογητή και ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμολογιών διαιρούμενο με το τρία. Δεν επιτρέπεται επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση.

Πρακτικό μέρος

Για το πρακτικό μέρος οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ένα ή περισσότερα εργαστήρια. Η διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεται από 2 έως και 5 ώρες και κάθε υποψήφιος εξετάζεται από τρεις εξεταστές της αντίστοιχης ειδικότητας του υποψηφίου που αξιολογούν με τους χαρακτηρισμούς «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ». Επιτυχών είναι ο υποψήφιος που χαρακτηρίστηκε από δυο τουλάχιστον εξεταστές ως «ΕΠΙΤΥΧΩΝ»

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο ΦΕΚ

 


Σελίδα 2 από 2

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ