Καταρτιζόμενοι
Αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης PDF Εκτύπωση E-mail

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2018 – Εκτός του Πρακτικού Μέρους της Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών»

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους της 1ης Περιόδου 2018 των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. όλων των ειδικοτήτων, εκτός του Πρακτικού Μέρους (οχήματα) των ειδικοτήτων «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» και εύχεται «Καλή σταδιοδρομία» σε όλους και όλες που πέτυχαν στις εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο:
https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/search-results-certification-exam-training-period

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί στους δικαιούχους «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου, στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων. Οι δικαιούχοι μπορούν να την εκδόσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον συνδεσμο http://pistop.eoppep.gr/eop_c0059.php Η εφάρμογή της ηλεκτρονικής εκτύπωσης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης θα λειτουργήσει από την επόμενη εβδομάδα με αναλυτική ανακοινωση από το Τμήμα Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τα αποτελέσματα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους θα είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα 11.2.2019 και ώρα 18:00 και στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους.

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ PDF Εκτύπωση E-mail

Επαγγελματικά δικαιώματα  αποφοίτων ΙΕΚ (ν.4186/13)  και  καθορισμός  έντυπων τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3376/10-8-18 η απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων Δ.Μπαξεβανάκη   με την οποία χορηγείται αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων. κατόχων τίτλων ειδικοτήτων του ν.4186/13, που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα.

Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε και η Υ.Α. που προβλέπει τον καθορισμό των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Το σχετικό ΦΕΚ

 
Αντιστοιχίσεις και κατατάξεις εξαμήνου 2016 Β PDF Εκτύπωση E-mail

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις κατατάξεων αποφοίτων και καταρτιζομένων των ΙΕΚ καθώς και άλλων δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης για το εξάμηνο 2016 Β»

Σχετ.:1. N.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α?/11-5-2016 )

3. Υ.Α.5954/2014 (ΦΕΚ 1807 Β΄/ 2-7-2014)

4. Υ.Α.5955/2014 (ΦΕΚ 1817 Β΄/2-7-2014)

5. Υ.Α. 11024/2014 (ΦΕΚ 2641 Β΄/6-10-2014)
6. Το υπ? αριθμ. Κ1/20332/6-2-2015 έγγραφο της ΓΓΔΒΜΝΓ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά:

«?.Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη

«?..Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., καθώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων

και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.»

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ανά περίπτωση, έχουν ως ακολούθως:

Α) Οι απόφοιτοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις αποστέλλονται για εξέταση στην υπηρεσία μας μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

δ) ΒΕΚ

Η έγκριση κατάταξης αποστέλλεται από την υπηρεσία μας στο ΙΕΚ και κοινοποιείται από τη Δ/νση του ΙΕΚ στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί στο ΙΕΚ το εξάμηνο της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εγγραφεί σε άλλο ΙΕΚ.

Β) Οι καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στο ΙΕΚ που φοιτούν ή στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να καταταγούν κατά το τρέχον εξάμηνο, από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην υπηρεσία μας μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

Η έγκριση κατάταξης αποστέλλεται από την υπηρεσία μας στο ΙΕΚ και κοινοποιείται από τη Δ/νση του ΙΕΚ στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί στο ΙΕΚ το εξάμηνο της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εγγραφεί σε άλλο ΙΕΚ.

Καταρτιζόμενος Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ ο οποίος κατατάσσεται σε εξάμηνο συναφούς ειδικότητας που λειτουργεί σε άλλο Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ υποβάλει αίτηση μετεγγραφής, εφόσον επιθυμεί να σπουδάσει στην ειδικότητα κατάταξης κατά το τρέχον εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση ο ανωτέρω καταρτιζόμενος δε δύναται να φοιτά σε Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ σε πάνω από μια ειδικότητα ανά εξάμηνο κατάρτισης.

Γ) Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 μαζί με τα εξής δικαιολογητικά :

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ) Πτυχίο ειδικότητας (ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ)

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού πρώτα λάβουν γνώση των προγραμμάτων σπουδών των αντίστοιχων νέων ειδικοτήτων των ΙΕΚ , προχωρούν εφόσον το επιθυμούν σε αίτηση κατάταξης. Οι Δ/νσεις των ΙΕΚ κατατάσσουν τους πτυχιούχους των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Γ΄ εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας ΙΕΚ, εφόσον προσφέρεται στο τρέχον εξάμηνο, σύμφωνα με τις K1/149167-23-09-2015, Κ1/47016-18-03-2016 & Κ1/157361/26-9-2016 αποφάσεις αντιστοιχίσεων της ΓΓΔΒΜΝΓ και στη συνέχεια αποστέλλουν πίνακα με τις κατατάξεις τις οποίες ενέκριναν για το εξάμηνο 2016 Β στην υπηρεσία μας.

Δ) Οι αιτήσεις κατατάξεων για συνέχιση της φοίτησης παλαιών καταρτιζομένων των ΙΕΚ στις αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλονται στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 μαζί με τα εξής δικαιολογητικά :

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

Οι ενδιαφερόμενοι αφού πρώτα λάβουν γνώση των προγραμμάτων σπουδών των αντίστοιχων νέων ειδικοτήτων των ΙΕΚ ,προχωρούν εφόσον το επιθυμούν σε αίτηση κατάταξης για τη συνέχιση της φοίτησής τους. Οι Δ/νσεις των ΙΕΚ αφού λάβουν υπόψη τους α) την υπ.αριθμ. 5955/23-06-2014 Υ.Α.(ΦΕΚ 1817 Β/02-07-2014) « Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» και β) την υπ.αριθμ. 11024/19-09-2014(ΦΕΚ 2641 Β? ,26-10-2014)απόφαση του ΓΓΔΒΜ «Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).» κατατάσσουν τους ενδιαφερόμενους στο εξάμηνο της αντίστοιχης νέας ειδικότητας σύμφωνα με το ατομικό δελτίο του καταρτιζομένου. Καταρτιζόμενος ο οποίος είχε αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής σε εξάμηνο της παλαιάς ειδικότητας κατατάσσεται στο ανάλογο εξάμηνο της νέας αντίστοιχης ειδικότητας με απόφαση του Δ/ντή του ΙΕΚ. Στη συνέχεια αποστέλλεται στην υπηρεσία μας πίνακας με τις κατατάξεις οι οποίες εγκρίθηκαν.

Αιτήσεις κατατάξεων αποφοίτων και καταρτιζομένων των ΙΕΚ οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί από 01/09/2016 στην υπηρεσία μας δεν χρειάζεται να αποσταλούν εκ νέου. Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί αίτηση κατάταξης χωρίς τα δικαιολογητικά, το ΙΕΚ αποστέλλει μόνο τα δικαιολογητικά σε συνέχεια της υποβληθείσας αίτησης. Οι κατατάξεις οι οποίες εγκρίνονται από την υπηρεσία μας είναι δυνατές σύμφωνα με τα παρόντα προγράμματα σπουδών. Σε περιπτώσεις τροποποιήσεων των προγραμμάτων σπουδών οι εγκρίσεις παύουν να ισχύουν.

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

Ενημερώνονται τα Δ.ΙΕΚ ότι, παρατείνεται η σημερινή καταληκτική προθεσμία τόσο για τις εγγραφές των σπουδαστών όσο και για τη διοικητική επαλήθευση των φακέλων των υποψηφίων εκπαιδευτών μέχρι αύριο Τρίτη 27-09-2016 και ώρα 17: 00

 
Εξετάσεις πιστοποίησης των ΙΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail

Εκδόθηκε το ΦΕΚ που καθορίζει τα σχετικά με τη διαδικασία της πιστοποίησης.

Ο αρμόδιος φορέας για τις εξετάσεις, ο ΕΟΠΠΕΠ, αναμένεται τις επόμενες μέρες να συνεδριάσει  προκειμένου να καθορίσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Τα βασικά σημεία που χρήζουν της προσοχής είναι τα ακόλουθα:

Εξέταστρα και ανταποδοτικά τέλη

1. Τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις Πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ καθορίζονται ως εξής:

Για όλες τις ειδικότητες των ΙΕΚ:

- Για συμμετοχή στο θεωρητικό μέρος: 50 ευρώ

- Για συμμετοχή στο Πρακτικό μέρος: 50 ευρώ

2. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών»

- Για συμμετοχή στο Θεωρητικό μέρος: 50 ευρώ για τη γραπτή εξέταση και 50 ευρώ για την προφορική εξέταση

- Για συμμετοχή στο Πρακτικό μέρος: 50 ευρώ ανά κατηγορία οχήματος

3. Έκδοση αντιγράφου διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3: 10 ευρώ

4. Έκδοση βεβαίωσης χορήγησης Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1: 10 ευρώ

ΣΕΚ

Για όλες τις ειδικότητες των ΣΕΚ

- Για συμμετοχή στο θεωρητικό μέρος: 50 ευρώ

- Για συμμετοχή στο Πρακτικό μέρος: 50 ευρώ

- Έκδοση αντιγράφου Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3: 10 ευρώ

Τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη κατατίθενται από τον υποψήφιο επ? ονόματί του σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση του προγραμματισμού εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου εξέταστρου προκειμένου να επανεξεταστεί. Αν κάποιος δεν πάρει μέρος στις εξετάσεις τα εξέταστρα δεν του επιστρέφονται. Η μοναδική περίπτωση να πάρει κάποιος υποψήφιος που δεν θα εξεταστεί πίσω το ποσό που έχει καταθέσει είναι μόνο αν συντρέχουν λόγοι υγείας οπότε και θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση για εισαγωγή σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει την αίτηση επιστροφής εξέταστρων μέσα σε 1 μήνα από τις εξετάσεις.

Επίσης , όσοι δεν δικαιούνται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις και εκ παραδρομής κατέθεσαν το ποσό για τα εξέταστρα δύνανται να τα ζητήσουν πίσω. Για την ειδικότητα "Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών" σε περίπτωση που υποψήφιος αποτύχει σε Μέρος της εξέτασης που είναι προαπαιτούμενο για να συνεχίσει σε επόμενη εξέταση, τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στο Μέρος της εξέτασης που δεν πήρε μέρος ισχύουν για τη συμμετοχή του υποψηφίου σε έξι επόμενες διαδοχικές περιόδους.

Aν ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα Μέρη της εξέτασης του επιστρέφονται τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στα Μέρη των εξετάσεων στα οποία δεν συμμετείχε μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτιση στα ΙΕΚ και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όσοι πληρούν την πιο πάνω προϋπόθεση και ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις καταθέτουν ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ  και ακολούθως την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης

2. Μια πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων ταυτότητας

4. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων

Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής σε 1 μέρος των εξετάσεων ή και στα 2.

Βαθμολόγηση γραπτών θεωρητικού μέρους

Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δυο εξεταστές οι οποίοι και βαθμολογούν στην κλίμακα από 1-20. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που βαθμολογήθηκε με βαθμό 10 έως και 20.  Σε περίπτωση που ανάμεσα στους δυο βαθμολογητές υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των 3 βαθμών τότε το γραπτό εξετάζεται και από τρίτο βαθμολογητή και ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμολογιών διαιρούμενο με το τρία. Δεν επιτρέπεται επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση.

Πρακτικό μέρος

Για το πρακτικό μέρος οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ένα ή περισσότερα εργαστήρια. Η διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεται από 2 έως και 5 ώρες και κάθε υποψήφιος εξετάζεται από τρεις εξεταστές της αντίστοιχης ειδικότητας του υποψηφίου που αξιολογούν με τους χαρακτηρισμούς «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ». Επιτυχών είναι ο υποψήφιος που χαρακτηρίστηκε από δυο τουλάχιστον εξεταστές ως «ΕΠΙΤΥΧΩΝ»

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο ΦΕΚ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 3

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved