Απαλλαγές μαθημάτων PDF Εκτύπωση E-mail

Απαλλαγές μαθημάτων (Άρθρο 16 - Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ)

1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η /Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα, στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο IEK, και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved