• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

E-mail Εκτύπωση PDF

Πρακτική Άσκηση

 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα συνολικά και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισηςκαι σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

 

Οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει το Δ' εξάμηνο σπουδών, και ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση πρέπει να υποβάλουν αίτηση επανεγγραφής στο Ε΄ εξάμηνο.

 

Η πρακτική άσκηση δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (ή και στο τέλος της φοίτησης).

Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Μπορεί να πραγματοποιείται σε Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιωτικό Τομέα), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης είναι ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή του Συντονιστή Π.Α. που καταρτίζεται ο σπουδαστής.

Με Κ. Υ. Απόφαση, ρυθμίζεται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών (Ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα στο χώρο Πρακτικής Άσκησης (Δείτε: ΦΕΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚHΣ ΆΣΚΗΣΗΣ:

 

Την ευθύνη για την εξεύρεση εργοδότη φέρουν οι πρακτικά ασκούμενοι, οι οποίοι μπορούν να ενημερώνονται παράλληλα και από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ για τυχόν θέσεις απασχόλησης (δείτε εδώ αγγελίες.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Βεβαίωση Εργοδότη. Συμπληρώνεται από τον εργοδότη σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του ΙΕΚ.Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο  από εδώ.

Αίτηση  την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος στο ΙΕΚ φοίτησης.Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο  από εδώ.

Έντυπο μητρώου ασκούμενου. Το έντυπο χορηγείται από τη γραμματεία του ΙΕΚ.Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο  από εδώ

Α.Μ.Κ.Α. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ φωτοτυπία του ΑΜΚΑ ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας όπου ευκρινώς αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

Α.Φ.Μ. Ασκούμενου. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος

Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης από το Ι.Κ.Α. Προσκομίζεται στο ΙΕΚ η  βεβαίωση απόδοσης ΑΜΑ

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη , μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο  από  εδώ

Υπεύθυνη δήλωση σπουδαστή, μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο  από  εδώ

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής , μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο  από  εδώ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 

Προκειμένου να παραλάβετε τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ καταθέτετε στη Γραμματεία του ΙΕΚ φοίτησης:

 

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Βεβαίωση παρουσίας εργοδότη σύμφωνη με σχετικό υπόδειγμα που παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του ΙΕΚ.Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο  από εδώ.

Προσοχή!!!

 

-   Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται  με την υποβολή της αίτησης  για έγκριση έναρξης  Πρακτικής Άσκησης .

 

-   Ενάρξεις πρακτικής άσκησης γίνονται 1η και 15η κάθε μήνα.

 

-Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως). Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.(Δείτε και: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ).

 

-   Οι ασκούμενοι θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους τουλάχιστον - 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης που αιτούνται, προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και να δοθεί η έγκριση από το Διευθυντή του ΙΕΚ.

 

-  Οι ασκούμενοι  παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως

 

α) την απόφαση έγκρισης πρακτικής

 

β) το βιβλίο της πρακτικής άσκησης

 

γ)  οδηγίες για τη σωστή διεξαγωγή του προγράμματος πρακτικής άσκησης,

καθώς και τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου

 

τουλάχιστο 2 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής, για να μπορέσει ο φορέας

απασχόλησης να ενημερώσει το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.

 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ

 

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει:

 

Τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του Άρ.8 του Ν.1599/96, από την υποχρέωση φοίτησης του Εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης.

Τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται εφόσον το επιθυμούν,στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, με υπεύθυνη δήλωση του του Άρ.8 του Ν.1599/96.

Για το λόγο αυτό, καλούνται οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Δ΄ εξάμηνο τον Ιούνιο 2015 και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα στην οποία φοίτησαν για 4 εξάμηνα, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ τα σχετικά δικαιολογητικά από τον εργοδότη και από τον ασφαλιστικό τους φορέα όπου να φαίνεται η ειδικότητα και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή.

 

Συγκεκριμένα:

 

Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).

Βεβαίωση Εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.

Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.

Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).

Ε3Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά).

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών θα εκδοθεί Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που δίνει το δικαίωμα στον καταρτιζόμενο συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ