Αιτήσεις κατατάξεων αποφοίτων και καταρτιζομένων των ΙΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail

Για τις αιτήσεις πατήστε εδώ

 

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ανά περίπτωση,έχουν ως ακολούθως:

Α)Οι απόφοιτοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν έως 30 Σεπτεμβρίου 2017. Οι αιτήσεις αποστέλλονται για εξέταση στην υπηρεσία μας μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

α)Αίτηση

β)Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ)Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

δ)Αντίγραφο ΒΕΚ

Η έγκριση κατάταξης αποστέλλεται από την υπηρεσία μας στο ΙΕΚ και κοινοποιείται από τη Δ/νση του ΙΕΚ στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί στο ΙΕΚ το εξάμηνο της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται, ο ενδιαφερόμενος δύναται να  εγγραφεί σε άλλο ΙΕΚ.

Β)Οι καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στο ΙΕΚ που φοιτούν ή στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να καταταγούν κατά το τρέχον εξάμηνο,έως 30 Σεπτεμβρίου 2017.Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην υπηρεσία μαςμαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ) Ατομικό δελτίοκαταρτιζομένου

Η έγκριση κατάταξης αποστέλλεται από την υπηρεσία μας στο ΙΕΚ και κοινοποιείται από τη Δ/νση του ΙΕΚ στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί στο ΙΕΚ το εξάμηνο της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται, ο ενδιαφερόμενος δύναται να  εγγραφεί σε άλλο ΙΕΚ.

Καταρτιζόμενος Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ ο οποίος κατατάσσεται σε εξάμηνο συναφούς ειδικότητας που λειτουργεί σε άλλο Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ  υποβάλει  αίτηση μετεγγραφής, εφόσον επιθυμεί να σπουδάσει στην ειδικότητα κατάταξηςκατά το τρέχον εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση ο ανωτέρω καταρτιζόμενος δε δύναται να φοιτά σε  Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ σε πάνω από μια ειδικότητα ανά εξάμηνο κατάρτισης.

Γ)Οι πτυχιούχοιΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛυποβάλλουν αίτηση κατάταξης στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν έως 30 Σεπτεμβρίου 2017μαζί με τα εξής δικαιολογητικά :

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ) Αντίγραφο Πτυχίου ειδικότητας(ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου,

ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ)


Οι ενδιαφερόμενοι, αφού πρώτα λάβουν γνώση των προγραμμάτων σπουδών των αντίστοιχων νέων ειδικοτήτων των ΙΕΚ ,προχωρούν εφόσον το επιθυμούν σε αίτηση κατάταξης.Οι Δ/νσειςτων ΙΕΚκατατάσσουν τους πτυχιούχους των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης  στο Γ΄εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας ΙΕΚ, εφόσον προσφέρεται στο τρέχον εξάμηνο,σύμφωνα με τους πίνακες κατατάξεων των πιστοποιημένων οδηγών σπουδών και για όσες ειδικότητες δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οδηγοί σπουδών σύμφωνα με τιςK1/149167-23-09-2015, Κ1/47016-18-03-2016& Κ1/157361/26-9-2016 αποφάσεις αντιστοιχίσεωντης ΓΓΔΒΜΝΓ και στη συνέχειααποστέλλουν πίνακα με τις κατατάξεις τις οποίες ενέκρινανγια το εξάμηνο 2017Βστην υπηρεσία μας.

Δ) Οι αιτήσεις κατατάξεων για συνέχιση της φοίτησης παλαιών καταρτιζομένων των ΙΕΚστις αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλονται στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν έως 30 Σεπτεμβρίου2017 μαζί με τα εξής δικαιολογητικά :

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ)Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

Οι ενδιαφερόμενοι αφού πρώτα λάβουν γνώση των προγραμμάτων σπουδών των αντίστοιχων νέων ειδικοτήτων των ΙΕΚ ,προχωρούν εφόσον το επιθυμούν σε αίτηση κατάταξης για τη συνέχιση της φοίτησής τους. Οι Δ/νσεις των ΙΕΚ αφού λάβουν υπόψη τους α) τους πίνακες αντιστοιχίσεων  των πιστοποιημένων οδηγών σπουδών  β)την υπ.αριθμ. 5955/23-06-2014 Υ.Α.(ΦΕΚ 1817 Β/02-07-2014) « Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» και  γ)την υπ.αριθμ. 11024/19-09-2014(ΦΕΚ 2641 Β? ,26-10-2014)απόφαση του ΓΓΔΒΜ«Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).» κατατάσσουν τους ενδιαφερόμενους στο  εξάμηνο της  αντίστοιχης νέας ειδικότητας σύμφωνα με το ατομικό δελτίο του καταρτιζομένου.Καταρτιζόμενος ο οποίος είχε αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής σε  εξάμηνο της παλαιάς ειδικότητας κατατάσσεται στο ανάλογο εξάμηνο της νέας αντίστοιχης ειδικότητας με απόφαση του Δ/ντή του ΙΕΚ. Στη συνέχεια αποστέλλεταιστην υπηρεσία μας πίνακας με τις κατατάξεις οι οποίες εγκρίθηκαν.

Αιτήσεις κατατάξεων αποφοίτων και καταρτιζομένων των ΙΕΚ οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί από 01/09/2017 στην υπηρεσία μας δεν χρειάζεται να αποσταλούν εκ νέου. Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί αίτηση κατάταξης χωρίς τα δικαιολογητικά, το ΙΕΚ αποστέλλει μόνο τα δικαιολογητικά σε συνέχεια της υποβληθείσας  αίτησης. Οι κατατάξεις οι οποίες εγκρίνονται από την υπηρεσία μας είναι δυνατές σύμφωνα με τα παρόντα προγράμματα σπουδών. Σε περιπτώσεις τροποποιήσεων των προγραμμάτων σπουδών οι εγκρίσεις παύουν να ισχύουν.

 

Απόφοιτοι και καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ οι οποίοι κατατάσσονται σε εξάμηνο ειδικότητας για την οποία  ο οδηγός σπουδών εκδόθηκε μετά την έγκριση της κατάταξής τους και δεν έχουν εγγραφεί ακόμη, υποβάλλουν την αίτηση κατάταξης εκ νέου.

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved